PRIVACY VERKLARING

 Den Haan, gevestigd aan Vliet zuidzijde 24, 2231 GJ  Rijnsburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bezoekadres                     :              Vliet zuidzijde 24, 2231 GJ  Rijnsburg

Postadres                           :              Postbus 71, 2230 AB Rijnsburg

Telefoonnummer           :              +31 71 4021301

Website                              :              www.denhaanrijnsburg.nl

 Henk den Haan is de functionaris Gegevensbescherming van Den Haan. Hij is te bereiken via info@denhaanrijnsburg.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 Den Haan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 -          Voor en achternaam

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          Bankrekeningnummer

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@denhaanrijnsburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Den Haan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-          Het afhandelen van uw betaling

-          U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-          Om goederen en diensten bij u af te leveren

-          Den Haan verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Den Haan neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Den Haan) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Den Haan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en te voldoen aan de aan ons opgelegde wettelijke verplichtingen tot het bewaren van persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Den Haan deelt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een voldoende niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Den Haan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Den Haan gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Den Haan gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik -ermee/.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking  in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Den Haan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw persoonsgegevens sturen naar info@denhaanrijnsburg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee t e sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers  onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Den Haan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft  om een klacht in te dienen en bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de -autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Den Haan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@denhaanrijnsburg.nl.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat wij niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staan onderaan op deze pagina vermeld.